Kurkottajien ja konkareiden kyselyn tulokset 2023 / Mirka Kastinen

 

Taiteen perusopetus omana koulutusmuotona perusopetuksen ja ammattiin suuntautuvien opintojen välimaastossa muodostaa kiinnostavan paikan kehittää luovaa ja kriittistä ajattelua sekä kykyä tutkia kuvallisen toiminnan avulla erilaisia ilmiöitä.

Kysyimme keväällä 2023 15-20 -vuotiailta oppilailtamme mitä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja tietoja kuvataidekoulussa on tärkeää oppia.

Mitä taitoja on tärkeää oppia kuvataidekoulussa?

Luova ajattelu 83,3%

Mielikuvituksen käyttö 70,8%

Maalaamisen eri tekniikat 64,6%

Oman taiteellisen ilmaisun kehittäminen ilman annettuja tehtäviä 54,2%

Sommittelu ja kuvan rakenteen tunteminen 52,1%

Ihmisenä kasvu, oman itsen tarkastelu taiteen avulla 50%

Havaintojen ilmaisu ja kuvallinen hahmottaminen 43,8%

Visuaalisten kerrontamuotojen oppiminen 41,7%

Luova ajattelu on nuorten mielestä tärkein kuvataidekoulussa opittava taito. Mielikuvituksen käyttö, ihmisenä kasvu ja oman itsen tarkastelu taiteen kautta ovat kaikki kytköksissä ajattelun oppimiseen, luovuuteen ja oman kasvun havainnointiin sekä oman ilmaisun kehittymiseen. Taitoja ilmaisuun ja kommunikointiin ja vaikuttamiseen tarjoavat visuaaliset havainnot ja kuvallisen kielen hallinta ja monilukutaito (mm. maalaamisen eri tekniikat, sommittelu ja kuvan rakenteen tunteminen, havaintojen ilmaisu ja kuvallinen hahmottaminen sekä visuaalisten kerrontamuotojen oppiminen).

 

Luovuus nimetään myös yhdeksi tulevaisuuden 4 C -taidoksi. Muita ovat kommunikaatio-, yhteistyö- ja kriittisen ajattelun taidot (communication, collaboration, critical thinking , creativity) https://www.sitra.fi/app/uploads/2017/07/Selvityksia1241.pdf. Kestävään kehitykseen liitetään myös luova ajattelu tai luovaa ajattelua sivuavia osaamistavoitteita. Euroopan komission alkuvuodesta 2022 julkaiseman viitekehyksen GreenComp-13 osaamisalueita ovat systeeminen ajattelu (Systems thinking), kriittinen ajattelu (Critical thinking), ongelmanratkaisutaidot (Problem framing), ennakointiosaaminen (Futures literacy), sopeutumiskyky (Adaptability), kokeileva ajattelutapa (Exploratory thinking) ja kestävyystoiminta (Acting for sustainability). Näiden pohjalta opetushallitus on tutkinut tulevaisuuden osaamisen tarpeita eri ammattialoilla.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Laaja-alainen_osaaminen_2030-luvulla.pdf

”Kun kognitiivisen oppimisen rinnalle tuodaan tietämisen erilaiset tavat, esimerkiksi kehollinen, sosiaalinen ja filosofinen älykkyys sekä luonnon järjestelmien ymmärtäminen, on tietoisesti muotoiltava rakenteita, jotka tuovat ihmisissä esiin radikaalia luovuutta ja yhteistyötä: kykyä ajatella ja toimia uusin tavoin. ”

”Vahvempi yhteys kokemuksiin, tunteisiin ja mielikuvitukseen mahdollistaa olemassa olevan ajattelun ylittämisen ja toisenlaisten todellisuuksien kehkeytymisen (learning from the emerging future) sekä uusien tulkintojen ja merkitysten rakentamisen.”

(https://www.aalto.fi/fi/uutiset/oppimista-tulevaisuutta-varten-systeemiset-ratkaisut-edellyttavat-uudenlaisia-tapoja-oppia)

Oppilaat kertoivat kyselyssä vapaasti oppimistaan taidoista kuvataidekoulussa. Käsitys oppimisesta ja taidoista oli jäsenneltyä – nimettiin muun muassa luova ajattelu, stressin sietokyky, pitkäjänteinen työskentely, projektien hallinta, kärsivällisyys, armollisuus ja mielikuvituksen käyttö. Tulevaisuuden ammattitaito rakentuu sellaisistakin taidoista, joita emme osaa ennakoida. Nuoret luovat uusia ammatti- ja palvelukonsepteja, jotka rakentuvat luovan ajattelun varaan suorittavan ja toistavan työn sijaan.( https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/06/04/tekoaly-muuttaa-maailman-pian-se-tekee-jopa-laakarin-ja-juristin-toita)

Mitä pidät tulevaisuuden opintojesi kannalta tärkeänä taitona, jonka olet oppinut kuvataidekoulussa?

– Mielikuvituksen käyttö vapaasti. Pitkäjänteinen työskentelytaito. Kyky hyväksyä epätäydellisyys ja se, että joskus on parempi lopettaa eikä jäädä jumiin yhteen kohtaan.

 

-Ylpeys omista töistä ja niiden näytöstä, sekä motivaatio jatkaa ja keskittyä kauemman yhteen työhön .Olen oppinut olemaan itselleni armollisempi ja olen oppinut ottamaan taiteen tekemisen rentona, sen sijaan, että ajattelen sitä suorituksena.

 

-Kekseliäisyyttä. Stressinsietokykyä. Kärsivällisyyttä. Luovaa, loogista ajattelua. Projektien valmiiksi tekemistä. Lopputyön kautta on oppinut hahmottamaan aikaa, kestoa ja aikataulussa pysymistä.

 

-Erilaisten taidetekniikoiden oppiminen ja kehittyminen, sekä pitkäjänteineen työskentelyyn pystyminen ja sen hyväksyminen, ettei kaikki aina mene suunnitelmien mukaisesti. Olen oppinut ottamaan vastaan palautetta ja myös antamaan sitä, sekä myös ihmissuhdetaitoni ovat kehittyneet kuvataidekoulussa.

 

-Pitää uskaltaa yrittää ja kokeilla uusia asioita/tekniikoita ja keksiä eri luovia ratkaisutapoja ongelmiin.