Digikuvis

Mediataiteessa hyödynnetään kuvataiteen rinnalla ilmaisussa ja taiteen tekemisessä sähköisiä viestintävälineitä ja teknologiaa. Digikuviksessa tutustutaan monipuolisesti kuvataiteen lisäksi mediataiteen ilmaisumuotoihin, taiteen ja teknologian vuorovaikutukseen sekä mediataiteen tekemiseen oppilaan omista lähtökohdista ja kiinnostuksenkohteista käsin. Digikuvis pitää sisällään mm. digipiirtämistä, valokuvausta, kuvankäsittelyä, elokuvaa, sarjakuvaa, animaatiota sekä lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia kuvataiteen rinnalla.

Opiskelu digikuviksessa vahvistaa omaa ilmaisua ja kasvua luovaksi tekijäksi ja kriittiseksi ajattelijaksi. Oma taiteellinen työskentely, ryhmässä toimiminen ja yhteiset projektit kehittävät ongelmanratkaisu- ja päättelykykyä sekä sosiaalisia taitoja. Tunneilla opitaan myös medialukutaitoa ja mediakulttuuriin vaikuttamisen taitoja. Opiskelu nivoo yhteen teorian ja käytännön.  

Opintojen rakenne

Perusopetus:  
Digi-ihmettelijät  6-8 -vuotiaat
Digikeksijät  9-11 -vuotiaat
Digitutkijat t 12-14 -vuotiaat 

Syventävät opinnot:
Digikurkottajat ja -konkarit  15-20 -vuotiaat

Digi-ihmettelijät 

Digi-ihmettelijöissä opetus on leikinomaista, tarinallista, moniaistista ja kokeiluihin kannustavaa. Lasten omia kokemuksia ja ajatuksia huomioiden kehitetään yhteisiä taidetta ja teknologiaa yhdistäviä pelejä, leikkejä ja virtuaaliretkiä. Todellisuuden, lisätyn todellisuuden ja fantasian eroja tarkastellaan tekemisen, kokemisen ja keskustelun kautta. Digi-ihmettelijöissä päästään kokeilemaan piirtämisen ja maalaamisen lisäksi erilaisia digitaalisia työskentelytapoja ja välineitä. Kuvataan ja tallennetaan opettajan avustuksella oppilaan Eepos-tilille omia työskentely-  ja teoskuvia. 

Digikeksijät 

Digikeksijöissä sukelletaan mediataiteen ja kuvataiteen ilmiöihin oman tekemisen kautta ja teoksia yhdessä pohdiskellen. Omassa ilmaisussa kokeillaan aiempaa haastavampia ja pitkäkestoisempia prosesseja. Mediateknologian valjastaminen omien ajatusten ja ilmaisun välineeksi onnistuu yhä paremmin. Kuvataiteen erilaisia tekniikoita käytetään luonnostelussa – maalauksia ja piirustuksia mm. animoinnissa. Opitaan luomaan tarinoita, hahmoja ja maailmoja, joissa seikkaillaan. Opitaan ilmaisemaan ajatuksia liikkuvan kuvan avulla. Myös yhdessä tekeminen on tärkeä osa Digikeksijöiden toimintaa.  

Digitutkijat 

Mediamaailman ja kuvataiteen ilmiöihin syvennytään oman tekemisen sekä ryhmän jäsenten ja opettajan esiin nostamien aiheiden ja tekniikoiden kautta. Mediataiteen ja kuvataiteen laaja kenttä ja erilaiset taiteen tausta-ajatukset alkavat tulla tutuiksi. Pohditaan mediakulttuuria nykyajassa ja menneisyydessä sekä luodaan tulevaisuusvisioita. Tehdään havaintoja ja muodostetaan näkemyksiä siitä, miten oma ja muiden toiminta vaikuttaa mediakulttuureissa. Yhteisölliset prosessit ovat tärkeä osa Mediatutkijoiden toimintaa. Ryhmässä voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteinen installaatio, esitys tai muu mediataideteos.  

Digitutkijat-ryhmän opintojen aikana oppilaat tekevät itsenäisen Mediapolku –teoksen ja portfolion. Mediapolun tekemisessä harjoitellaan samalla syventävien opintojen itsenäisempää työtapaa ja viritetään mielenkiintoa tulevaisuuteen lopputyötä ajatellen. 

Digikurkottajat ja -konkarit 

Mediataiteen syventävissä opinnoissa keskitytään itsenäiseen työskentelyyn pääosin oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden ja tavoitteiden pohjalta. Oppilasta kannustetaan löytämään ilmaisussaan uusia ratkaisuja ja näkökulmia kokeilemalla, hankkimalla tietoa ja jakamalla sitä muiden kanssa. Oppilas tutustuu yksin ja ryhmän jäsenenä eri tapoihin tuoda esiin ja julkaista oma tai ryhmän yhteinen taiteellinen työ. Palautteen vastaanotto ja käsittely kuuluvat olennaisena osana näyttely- ja julkaisutoimintaan.   

Opintoihin sisältyy vapaaehtoinen mediataiteen lopputyö. Lopputyöprosessi koostuu itsenäisestä työskentelystä, lopputyöseminaarista, työhuone- tai näyttelyvierailuista ja lopputyönäyttelyyn osallistumisesta. Lopputyön tehtyään oppilas voi jatkaa opintojaan Digikonkarina kuvataidekoulussa 20-vuotiaaksi asti osallistuen yhteisiin näyttelyihin. 

 

 

Opas huoltajalle

    Helsingin kuvataidekoulu antaa taiteen ...

Oppilaanopas

Tervetuloa Helsingin kuvataidekouluun! Olet saanut ...

Opetussuunnitelmat

Lataa opetussuunitelmat pdf-muodossa vuodelle ...