Kuvataide

Kuvataiteen opinnoissa opitaan ilmaisemaan omia ajatuksia, tunteita, kokemuksia ja havaintoja visuaalisesti, kuvataiteen keinoin. Tunneilla opitaan käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita omassa taiteellisessa ilmaisussa. 

Piirtämisen, digipiirtämisen, maalaamisen, muotoilun, valokuvaamisen, animoinnin, rakentelun ja monien muiden tekniikoiden kautta hahmottuu taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin sekä visuaalisen kulttuurin ilmaisutapojen vaihtelevuus ja rikkaus.  

Oppilaita kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja rohkaistaan näkemään asioita uudella tavalla. Samalla opitaan tuntemaan ja tunnistamaan suunnittelun ja ideointiprosessien vaiheita, annetaan tilaa kysymyksille, kyseenalaistamiselle ja kokeiluille. Tärkeää on oppimisen ilo ja tekemisen nautinto. 

Opintojen rakenne

Perusopetus:  
Ihmettelijät 6-8 -vuotiaat
Keksijät 9-11 -vuotiaat
Tutkijat 12-14 -vuotiaat 

Syventävät opinnot:
Kurkottajat ja Konkarit 15-20 -vuotiaat

Ihmettelijät 

Opetus on leikinomaista, tarinallista, taiteidenvälistä, moniaistista, rauhallisesti etenevää ja tutkivaa oppimista. Kuvantekemisen erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin tutustutaan, samoin visuaaliseen kieleen ja sen rakenteeseen. Visuaalinen ympäristö toimii innoittajana ja tutkimusten kohteena. Taiteen ja median maailmaan tutustutaan osana omaa ilmaisua. Opitaan käyttämään Kuvamuistia. Kuvamuisti on kuvallinen vuosittain täydentyvä portfolio oppilaan Eepos-tilillä. Harjoitellaan taiteesta puhumista ja ryhmätyöskentelyä. 

Keksijät 

Opetuksessa tutustutaan kuvataiteen erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin sekä käsitellään taidehistoriaa ja nykytaidetta. Median maailmaan tutustutaan oppilaiden esiin nostamien ajankohtaisten teemojen pohjalta. Opitaan tuntemaan luovan prosessin työvaiheita. Kuvamuistia käytetään omien teosten dokumentointiin ja oman oppimisen tavoitteiden asettamiseen sekä itsearviointiin. 

Tutkijat 

Tutkijat -opintojen alussa tehdään Kuvapolku, joka on itsenäinen teossarja ja portfolio pohdintoineen. Kokeillaan erilaisia ratkaisuja ja uusia työskentelytapoja. Tutkitaan eri kulttuurien ja aikakausien taidetta sekä nykytaiteen vaikuttamisen keinoja. Opitaan itsenäisen työskentelyn taitoja, käytetään Kuvamuistia analysoinnin välineenä ja opitaan käsittelemään palautetta. 

Kurkottajat ja Konkarit 

Opetuksessa keskitytään vahvistamaan oppilaan kykyä luoda merkityksellinen ja omakohtainen taidesuhde. Monilukutaidon harjaannuttaminen, keskustelut taiteesta ja ajankohtaisista ilmiöistä ovat opiskelua ohjaavia ja teemoja määrittäviä sisältöjä. Syventävien opintojen loppuvaiheessa oppilas voi halutessaan tehdä lopputyön. Lopputyö on itsenäinen taiteellinen työ, joka koostuu työsarjasta tai teoksesta ja portfoliosta, jotka ovat esillä lopputyönäyttelyssä. Lopputyön tehtyään oppilas voi halutessaan jatkaa Konkarina opintojaan kuvataidekoulussa  20-vuotiaaksi saakka.

Opas huoltajalle

    Helsingin kuvataidekoulu antaa taiteen ...

Oppilaanopas

Tervetuloa Helsingin kuvataidekouluun! Olet saanut ...

Opetussuunnitelmat

Lataa opetussuunitelmat pdf-muodossa vuodelle ...