SYVENTÄVÄT JA PÄÄTTÖTYÖ

Kurkottajat ja Konkarit ( 15–20 -vuotiaat)

Opetuksessa keskitytään vahvistamaan oppilaan kykyä luoda merkityksellinen ja omakohtainen taidesuhde. Monilukutaidon harjaannuttaminen, keskustelut taiteesta ja ajankohtaisista ilmiöistä ovat opiskelua ohjaavia ja teemoja määrittäviä sisältöjä. Opintoihin sisältyy vapaaehtoinen lopputyö. Oppilas voi koostaa itse vuosittaisen tuntimääränsä esim. osallistumalla kahteen syventävien opintojen ryhmään. Vapaita paikkoja voi kysyä toimistosta lukukauden aikanakin. Ryhmissä on erilaisia painotuksia kuten valokuvaus, animaatio, keramiikka, muotoilu, mediataide, arkkitehtuuri ja ympäristötaide.

 

Syventävien opintojen loppuvaiheessa oppilas voi halutessaan tehdä päättötyön. Päättötyö on itsenäinen taiteellinen työ, joka koostuu kolmesta osasta: työsarjasta tai teoksesta, portfoliosta sekä päättötyöseminaareista. Työtä ohjaa oppilaan oma opettaja normaalien tuntien puitteissa. Tämän lisäksi seminaarin vastaavat opettajat voivat kommentoida ja auttaa oppilasta työn kuluessa.

 

Päättötyö tehdään yhden lukuvuoden aikana. Sen tekemisestä kannattaa päättää jo hyvissä ajoin keväällä niin, että ajatuksilla ja ideoilla on aikaa kehittyä ja työskentelyyn voi tarttua  tarmolla heti syksyn alkaessa. Tekniikaksi on hyvä valita sellainen, joka parhaiten palvelee työn aihetta, jonka oppilas kokee omakseen ja jonka avulla hän voi parhaiten näyttää taitonsa.

 

Päättötyön toisena osana toimii portfolio, jossa oppilas pohtii aihettaan ja sen suhdetta muuhun olemassa olevaan taiteeseen, kertoo tekemistään teknisistä valinnoista mahdollisimman monipuolisesti sekä esittää kuvamateriaalia luonnosvaiheesta valmiiksi työksi saakka. Portfolion tekemisessä tukena toimivat seminaarit, joissa käsitellään sen sisältöä, ulkoasua, rakennetta, päättötyön arviointikriteerejä ja muuta päättötyöhön oleellisesti liittyvää.

 

Päättötyön hyväksyttävä suorittaminen edellyttää myös työn esittelyä yhteisessä esittelytilaisuudessa sekä osallistumista päättötyönäyttelyyn. Oppilas saa työstään oman opettajan sekä koulun ulkopuolisen arvioijan kirjalliset arviot. Päättötyöt arvioidaan myös numeroin asteikolla 1–5.

 

Päättötyön tehtyään oppilas saa päättötyötodistuksen. Mikäli oppilas on tuolloin suorittanut myös vaadittavan määrän opintoja, saa hän päättötodistuksen kuvataiteen laajan oppimäärän suorittamisesta.

 

Päättötyön tehtyään oppilas voi halutessaan jatkaa kurkottajana opintojaan kuvataidekoulussa vielä 20-vuotiaaksi saakka.

 

Johanna Assmann, Molekyyli, 2010.
Johanna Assmann, Molekyyli, 2010.