KUVATAITEEN OPINNOT HELSINGIN KUVATAIDEKOULUSSA

Helsingin kuvataidekoulussa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Ensisijaisena tehtävänä on tarjota 4–20 -vuotiaille lapsille ja nuorille tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta. Opetus mahdollistaa kuvataiteen opiskelun pitkäjänteisesti, päämäärä-tietoisesti ja oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Oppilasta kannustetaan olemaan aktiivinen toimija omassa oppimisessaan.

rakenne

Konkarit ja Kurkottajat ( 15–20 -vuotiaat)

Opetuksessa keskitytään vahvistamaan oppilaan kykyä luoda merkityksellinen ja omakohtainen taidesuhde. Monilukutaidon harjaannuttaminen, keskustelut taiteesta ja ajankohtaisista ilmiöistä ovat opiskelua ohjaavia ja teemoja määrittäviä sisältöjä. Opintoihin sisältyy vapaaehtoinen lopputyö. Oppilas voi koostaa itse vuosittaisen tuntimääränsä esim. osallistumalla kahteen syventävien opintojen ryhmään. Vapaita paikkoja voi kysyä toimistosta lukukauden aikanakin. Ryhmissä on erilaisia painotuksia kuten valokuvaus, animaatio, keramiikka, muotoilu, mediataide, arkkitehtuuri ja ympäristötaide. Syventävien opintojen loppuvaiheessa oppilas voi halutessaan tehdä päättötyön. Päättötyö on itsenäinen taiteellinen työ, joka koostuu kolmesta osasta: työsarjasta tai teoksesta, portfoliosta sekä päättötyöseminaareista. Työtä ohjaa oppilaan oma opettaja normaalien tuntien puitteissa. Tämän lisäksi seminaarin vastaavat opettajat voivat kommentoida ja auttaa oppilasta työn kuluessa. Päättötyön toisena osana toimii portfolio, jossa oppilas pohtii aihettaan ja sen suhdetta muuhun olemassa olevaan taiteeseen, kertoo tekemistään teknisistä valinnoista mahdollisimman monipuolisesti sekä esittää kuvamateriaalia luonnosvaiheesta valmiiksi työksi saakka. Päättötyön tehtyään oppilas voi halutessaan jatkaa kurkottajana opintojaan kuvataidekoulussa vielä 20-vuotiaaksi saakka.

Tutkijat (12–14 –vuotiaat)

Tutkijat -opintojen alussa tehdään Kuvapolku, joka on itsenäinen teossarja pohdintoineen. Kokeillaan erilaisia ratkaisuja ja uusia työskentelytapoja. Tutkitaan eri kulttuurien ja aikakausien taidetta sekä nykytaiteen vaikuttamisen keinoja. Opitaan itsenäisen työskentelyn taitoja, käytetään Kuvamuistia analysoinnin välineenä ja opitaan käsittelemään palautetta.

Keksijät (9-11 –vuotiaat)

Opetuksessa tutustutaan erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin sekä käsitellään taidehistoriaa ja nykytaidetta. Median maailmaan tutustutaan oppilaiden esiin nostamien ajankohtaisten teemojen pohjalta.  Opitaan tuntemaan luovan prosessin työvaiheita. Kuvamuistia käytetään omien teosten dokumentointiin ja oman oppimisen tavoitteiden asettamiseen sekä itsearviointiin.

Ihmettelijät (6–8 –vuotiaat)

Opetus on leikinomaista, tarinallista, taiteidenvälistä, moniaistista, rauhallisesti etenevää ja tutkivaa oppimista. Visuaaliseen kieleen ja sen rakenteeseen tutustutaan.  Visuaalinen ympäristö toimii innoittajana ja tutkimusten kohteena. Taiteen ja median maailmaan tutustutaan osana omaa ilmaisua. Opitaan käyttämään Kuvamuistia.  Harjoitellaan taiteesta puhumista ja ryhmätyöskentelyä.

 

Nuuskijat (4–5 –vuotiaat)

Varhaisiän ryhmissä luodaan ilmapiiri, jossa moniaistisuus, taiteidenvälisyys, leikki, mielikuvitus ja ihmettely ovat tärkeintä taiteenteon ja kokemisen prosessissa. Lähtökohtana on lapsen oma elämis- ja elämysmaailma. Valmistavat opinnot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Opinnot voi aloittaa aikaisintaan neljän vuoden iässä. Valmistavat ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahden oppitunnin (1,5h) pituisissa tuokioissa. Koulullamme on valmistavia ryhmiä Strömsin ja Käpylän opetuspisteissä.

_ _ _

Tarkempaa tietoa OPETUSSUUNNITELMASSA

Johanna Assmann, Molekyyli, 2010.

Johanna Assmann, Molekyyli, 2010.